Το Εργαστήριο - Σχετικά

savings 2789153 1920

office 2717014 1920 

 Σκοπός Αποστολή

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:

  1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
  2. Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε θέματα της Λογιστικής Επιστήμης
  3. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
  4. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της Ελλάδας και της αλλοδαπής καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις .
  5. Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κύκλων μαθημάτων, επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων ή αλλοδαπών αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.
  6. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Link με το ΦΕΚ