Εργαστήριο Ποιότητας Λογισμικού

Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο δραστηριοποιείται η Ερευνητική Ομάδα Ποιότητας Λογισμικού η οποία υπάγεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτής της ομάδας έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, το Εργαστήριο Ποιότητας Λογισμικού στο οποίο πραγματοποιούνται πειραματικές μετρήσεις αξιολόγησης λογισμικού. Πιο αναλυτικά, οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται είναι μια διαδικασία συλλογής στοιχείων και δεδομένων σχετικά με την ποιότητα μιας σχεδίασης ή ενός προϊόντος για μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών και για δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα σε καθορισμένο περιβάλλον ή πλαίσιο εργασίας.

Το Εργαστήριο Ποιότητας Λογισμικού περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την καταγραφή (ήχου & εικόνας, καταγραφή οθόνης Η/Υ, αρχεία πληκτρολογήσεων) των ενεργειών από τους χρήστες που λαμβάνουν μέρος σε πειράματα που πραγματοποιούνται σε αυτό, προσομοιώνοντας παράλληλα τον τυπικό χώρο χρήσης του υπό εξέταση λογισμικού και ελαχιστοποιώντας την αίσθηση παρακολούθησης του χρήστη. Σκοπός αυτών των πειραμάτων είναι ο εντοπισμός προβλημάτων που σχετίζονται με το υπό εξέταση σύστημα και η πρόταση λύσεων για τη βελτιστοποίησή του. Πρόβλημα θεωρείται κάθε τι που παρεμβαίνει και δυσχεραίνει τη δυνατότητα του χρήστη να ολοκληρώνει αποτελεσματικά και αποδοτικά μία εργασία χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο λογισμικό.

Η δομή του εργαστηρίου περιλαμβάνει τρεις αίθουσες στις οποίες πραγματοποιούνται τα πειράματα. Οι αίθουσες πραγματοποίησης των πειραμάτων αποτελούνται από την αίθουσα ελέγχου (αίθουσα παρατηρητών/αξιολογητών), η οποία βρίσκεται στο κέντρο του εργαστηρίου, και δύο αίθουσες αξιολόγησης (αίθουσες χρηστών), οι οποίες βρίσκονται δεξιά και αριστερά από την αίθουσα ελέγχου. Στην αίθουσα ελέγχου που βρίσκονται οι παρατηρητές/αξιολογητές είναι εγκατεστημένος ένας εξυπερετητής (server) για την επεξεργασία των μετρήσεων καθώς και εξοπλισμός ο οποίος χρησιμοποιείται για τη συλλογή των μετρήσεων του πειράματος. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει, κονσόλα για το χειρισμό της κάμερας παρατήρησης, η οποία έχει τοποθετηθεί σε διακριτικό σημείο στην οροφή της αίθουσας του χρήστη, δύο μικρόφωνα όπου με το ένα ηχογραφούνται οι παρατηρήσεις των αξιολογητών και με το άλλο ηχογραφούνται τα σχόλια των χρηστών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του πειράματος, καθώς υλικό και λογισμικό με τα οποία οι αξιολογητές είναι σε θέση να παρατηρούν την οθόνη του χρήστη για όλη τη διάρκεια του πειράματος και να επεμβαίνουν –αν χρειαστεί. Η αίθουσα ελέγχου με τις αίθουσες αξιολόγησης, χωρίζονται από έναν καθρέπτη μιας όψης δίνοντας στους αξιολογητές τη δυνατότητα να παρατηρούν το χρήστη, χωρίς ο τελευταίος να τους αντιλαμβάνεται και να αποσπάται η προσοχή του.

Η αίθουσα αξιολόγησης που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά (όπως παρουσιάζεται και στο παρακάτω σχεδιάγρμμα) αποτελείται από έξι θέσεις εργασίας, ενώ η μικρότερη αίθουσα αξιολόγησης που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά περιλαμβάνει δύο θέσεις εργασίας. Οι δύο αίθουσες αξιολόγησης είναι διαρρυθμισμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν την αίσθηση ενός τυπικού χώρου εργασίας και όχι εργαστηρίου, κάνοντας τη συμπεριφορά του χρήστη κατά τη διάρκεια του πειράματος όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική, με συνέπεια τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων.


Το Εργαστήριο Ποιότητας Λογισμικού έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τη χρήση σε πραγματικές συνθήκες κάθε είδους λογισμικού είτε πριν παραδοθεί προς χρήση, είτε όταν είναι σε λειτουργία.

 

 

  Equipment

Portable Tobii Eye Tracker 

Eye-tracker Visualization Tools

 

gaze plot

Heat map

Brain Waves Recording Device – EEG

Peripherals Physiological Signal (e.g. heart rate, skin conductance, temperature etc.) Recording Sensors

 
 

 

 

GSR Sensor 

BVP Sensor