Τοποθεσία

Η Ερευνητική Ομάδα Ποιότητας Λογισμικού εδρεύει στην Πάτρα, Πάροδος Αριστοτέλους 18.

 

Εκτύπωση