Ενεργά Έργα

Χειραγώγηση Κερδών, Θητεία Ορκωτού Ελεγκτή, Μέγεθος Ορκωτού Ελεγκτή και Ελεγκτικές Αμοιβές κατά την περίοδο χρηματοοικονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη

Διερεύνηση της συσχέτιση των συσχέτιση της ποιότητας των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τη θητεία, την εμπειρία και τις αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία) υπό το φως της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης.

Σκοπός της έργου είναι να προσφέρει χρήσιμη πληροφόρηση τόσο στις εποπτικές αρχές όσο και στους επενδυτές για τις μεταβολές που συντελούνται στη σχέση των ελεγχόμενων εταιρειών με τους ορκωτούς ελεγκτές υπό συνθήκες χρηματοοικονομικής κρίσης.